മൂന്നു കുറിപ്പുകള്‍

സൂചി  

 










നീ കൂടെയുണ്ടെങ്കില്‍
കത്രിക എങ്ങനെ മുറിച്ചാലും
പ്രശ്നമില്ല ;
നിന്നെയൊഴിച്ചു !!



ടോര്‍ച്ച് 













വഴി കാണാനല്ല ;
വഴി നടക്കുന്നവനെ കാണാന്‍ !!




 നൊസ്റ്റാള്‍ജിയ 












മുക്കാലും തേഞ്ഞ
ഹവായി ചെരുപ്പ് തന്നെയാണ്
ഇപ്പോഴും എന്റെ
നൊസ്റ്റാള്‍ജിയ !!!




പിന്കുറിപ്പ് :
നിന്റെ ഹൃദയം
ഒരിക്കലും തുറക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ,
വാതിലിനു പകരം ചുമര് വെച്ച് തന്നെ
പണിതാല്‍ മതിയായിരുന്നു ........

മഷിത്തണ്ടിന്റെ കൂട്ടുകാര്‍